Pasientskade

 

PASIENTSKADE

 

Pasientskader skal meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og som vurderer om du har krav erstatning for

den skaden du har fått.

 

Pasientskaden meldes inn på eget skademeldingsskjema som du finner på NPEs hjemmesider. Krav om erstatning etter pasientskade skal behandles etter reglene i Pasientskadeloven.

 

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at mange som søker pasientskadeerstatning opplever NPE nærmest som en motstander. Det kan derfor være hensiktsmessig å bruke advokat til å fremme et krav om erstatning etter pasientskade. I slike tilfeller anbefales at du bruker en advokat som har erfaring med pasientskadesaker.

 

NPE dekker advokatbistand til utmåling av erstatning når erstatning tilkjennes, eller dersom advokat bistår til å få omgjort et avslag på pasientskadeerstatning..

 

Les gjerne mer på vår hovedside på www.personskadesiden.no eller klikk på snarveien ved siden av:

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

 

Nedenfor presenteres spørsmål og svar på

problemstillinger som ofte kommer opp i erstatningssaker.

 

Kontakt oss for gratis vurdering av saken:

 
 
 

Q. Kan man få pasientskadeerstatning pga uførhet etter gastric bypass operasjon? .

 

Svar: Det kan være vanskelig å få erstatning etter denne type operasjoner, men ikke umulig. I en sak der pasienten utviklet en meget spesiell type diabetes etter gastric bypass, ble endelig erstatning nesten 4,7 millioner kroner. Pasientskadenemnda (PSN), som nå er en del av Helseklage, se Helseklage sin hjemmeside her, , ble dømt erstatningsansvarlig for pasientens økonomikse tap fordi hun var blitt varig ervervsufør pga sin diabetes. PSN anket saken til lagmannsretten, men inngikk forlik før hovedforhandlingen i Borgarting lagmannsrett skulle begynne. Saken ble da tilbakeført til NPE der skadelidte med fikk tilkjent ca 4,7 millioner kroner i erstatning.

 

Q. Kan man få erstatning dersom en syklist kjører på deg og skader deg?

 

Svar: Ja, det kan man. Det er imidlertid viktig å få navn og telefonnummer på skadevoldende syklist, og gjerne sikre seg navnt på eventuelle vitner til hendelsen. Vanligvis vil vil syklisten ha en forsikring som kan dekke erstatningskravet. Man kan få dekket utgifter til klær, tapt lønn og andre utgifter. I tillegg kan man ha krav på menerstatnign dersom skadene blir varige.

Oslo tingrett slo fast i rettskraftig dom som kan leses her at forsikringsselskapet og skadevoldende syklist var solidarisk ansvarlig for den skade saksøker ble påført ved sammenstøtet.

Saken ble også omtalt i VG, se artikkelen her og i pdf her.

 

Q. Kan man få godkjent prolaps som yrkesskade?

Svar: Ja, det kan man, men det beror på en konkret vurdering av saken. I en sak der en service supervisor på oljeplattformen Valhall, fikk prolaps i forbindelse med arbeidsulykke, ble forsikringsselskapet kjent erstatningsansvarlig for prolapset han fikk i ryggen. Se dommen i Borgarting lagmannsrett her og se artikkelen i magasinet SAFE fra side 48 og min kommentar til dommen fra side 52 i SAFE Magasinet her.

 

Q. Er det noen vits i å klage på avslag på sykepenger, Arbeidsavklaringspenger, Uføretrygd eller ung ufør-beregnet trygdeytelse, og hva koster dette?.

Svar: Jeg har mange saker der NAV har måttet omgjøre avslag. Kontakt meg gjerne for en kostnadsfri vurdering av din NAV-sak. Dersom jeg har tro på saken din, vil vi kunne avtale at du betaler noe for min bistand a konto, og at resterende salær kreves dekket av NAV dersom klagesaken når frem. Forvaltningsloven § 36 sier at "Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det."

.

Q. Hvordan beregnes menerstatning?

Svar: Menerstatning beregnes ut fra varig medisinsk invaliditet (VMI). Denne prosenten finner man frem til på bakgrunn av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade som i Del II, se her, har vurdert ulike skaders invaliditetsgrad. Enkelte forsikringer utbetaler menerstatning fra første prosent, mens andre forsikringer og NAV har en nedre grense for utbetaling av menerstatning ved 15 % VMI, og utbetaler da erstatning ut fra hvilken gruppe man faller inn under i hht § 3. Ved betydelig større skadefølger enn beregnet samlet invaliditetsgrad på 100% utbetales menerstatning som 75% av grunnbeløpet

 

Grupperingen er slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe

Fastsatt invaliditetsgrad

Menerstatning

0

Lavere enn 15%

Ingen erstatning

1

15 - 24%

7% av grunnbeløpet

2

25 - 34%

12% av grunnbeløpet

3

35 - 44%

18% av grunnbeløpet

4

45 - 54%

25% av grunnbeløpet

5

55 - 64%

33% av grunnbeløpet

6

65 - 74%

42% av grunnbeløpet

7

75 - 84%

52% av grunnbeløpet

8

85 - 100%

63% av grunnbeløpet

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks